این شرکت  در نظر دارد با بهره گیری از توان متخصصان داخلی و فناوریهای به روز دنیا به سازمانی خلاق و نوآور در عرصهی تولید ماشین آلات و وسایل مرتبط با صنعت لحیم کاری الکترونیک  تبدیل شود تا بدین وسیله در بازارهای رقابتی داخل کشور پیشرو گردیده وبا کسب مقام نخست در کشور، جایگاه مناسبی را بین  کشورها ی منطقه خاورمیانه به دست آورد.

هدف نهایی  :

پیشتاز بودن ما در عرصه رقابت تکنولوژی ،کیفیت وهزینه و ارائه سرویس(خدمات ) در فرایند تولید مشتریان ما را بهینه میسازد٠